Telethon 2016

 

Telethon 2016 - flyer - school Telethon 2016 - flyer - logo

 

Let's Invest in Our Future

View the flyer: link

 


You will be transferred to a secure website for payment processing.

 

Corporate Donation Letter and Form
or call the administration office at 416-491-2210 ext. 3016

Welcome to A.R.S. Armenian School

Welcome! A.R.S. Armenian School is the largest co-educational, Armenian-Canadian bilingual and bicultural day school in Ontario, teaching to students from Preschool through to Grade 12.The Armenian language, cultural and religious studies are weaved into the general curriculum in adherence with the Ontario Ministry of Education guidelines.We celebrate our heritage as well as the common ground we share as Canadians.

 

I hope that you will find our website helpful in providing you with preliminary information about our school. I invite you to contact our Admissions Office to schedule a personal tour to experience firsthand the enriching environment we provide our students.

 

A.R.S. is a close-knit community of students, faculty, parents and alumni who all share a common vision for the school. The cornerstones of A.R.S. are academic excellence and a strong sense of community and self – all evident from the moment you enter our doors.You will see students’ artwork and assignments on display in our hallways and in our classrooms.You will also immediately feel the sense of order and camaraderie that is essential to creating a harmonious atmosphere conducive to learning.

 

With over 500 students strong, A.R.S. is an intimate school where students form positive bonds not only with each other and their teachers, but with the entire school community.We encourage and support each student to achieve their personal best, both academically and socially.Students learn their value as individuals, with much to offer both our immediate school community as well as the global community.

 

A.R.S. is a school with learning at its heart, and while we emphasize the importance of academic excellence, it is crucial to the overall success of a student that they have fun along the way! From sports teams to arts and drama clubs, there is no shortage of extra-curricular activities.

 

Please don’t hesitate to contact me or our Admissions Department for further information.We look forward to meeting you and to helping you decide if A.R.S. is the right fit for your child.

 

Sincerely,

Dr. Armen Martirossian

Principal

 

A.R.S. Armenian School News

2016-2017 CURRICULUM NIGHTS

Սիրելի Ծնողք,

 
Հ.Օ.Մ.-ի Ամէնօրեայ Վարժարանի 2016-2017 տարեշրջանի ուսումնական ծրագիրներու ներկայացումները տեղի պիտի ունենան Սեպտեմբեր 26, 27 եւ 29 թուականներուն: Կցուած կը գտնէք մանրամասն տեղեկութիւններ:
 
Շնորհակալութիւն
 
Dear Parents,
 
ARS Armenian Private School's 2016-2017 curriculum nights will be held on September 26, 27 & 29th.  Please see the attached details.
 
Thank you.
 
School...

Read more...

Տիկին Տիգրանուհի Քէնտիրճեան

Սրտի խոր կսկիծով կը գուժենք մահը՝ մեր վարժարանի երկար տարիներու նուիրեալ ուսուցչուհի Տիկին Տիգրանուհի Քէնտիրճեանին , որ պատահեցաւ Երեքշաբթի, 14 Յունիս, 2016-ին :

digin dikranouhi

Մեր խորին վշտակցութիւնը կը յայտնենք իր ընտանեկան բոլոր պարագաներուն:

Տիկին Տիգրանուհիին յիշատակը վառ պիտ մնայ իրեն պաշտօնակիցներու եւ աշակերտած հարիւրաւոր շրջանաւարտներու սրտերուն մէջ։ Անոր, Հայկական վարժարանի հանդէպ ունեցած...


Read more...

Mother's Day Dinner-Dance

Սիրելի Ծնողք,

Կցուած կը գտնէք մանրամասն տեղեկութիւններ Հ.Օ.Մ.-ի Ամէնօրեայ Վարժարանի Ծնողական Յանձնախումբի կազմակերպած "Մայրերու Օրուայ" ճաշկերոյթ-պարահանդէսիմասին, որ տեղի պիտի ունենայ Շաբաթ, 7 Մայիս 2016-ին:

Յոյսով ենք, որ ձեր ներկայութեամբ պիտի քաջալերէք այս ձեռնարկը:

Շնորհակալութիւն:


Տնօրէնութիւն

 

Dear Parents,

The ARS Armenian Private School's Parents' Committee has organized a "Mother's...


Read more...

A.R.S. Inspire For Tomorrow presents the 7 Habits of Highly Effective People

Սիրելի Ծնողք,

Ներքեւ կը գտնէք տեղեկութիւններ "A.R.S. INSPIRE" Յանձնախումբէն՝ 12 Ապրիլին տեղի ունենալիք ձեռնարկի մասին:

************************
Dear Parents,

The A.R.S. INSPIRE program is offering an interactive workshop that teaches the principles behind Stephen Covey's international best-selling book "The 7 Habits of Highly Effective People".

Facilitated by Ani Hotoyan-Joly, this evening will...


Read more...

Academics

Logo
Logo
Logo
Stay connected with us